Opłata Środowiskowa

Z dniem 1 stycznia 2002 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Wszystkie uregulowania prawne z tego zakresu można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627). Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza kilka ważnych zmian w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód,
 • składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 • ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia,
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju,
 • ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód,
 • wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 • rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
 • ilości i rodzaju składowanych odpadów.